నీకు బాగా దగ్గరి వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా ? ఎవరిని నువ్వు కలిసినపుడు నీకు ఆనందం కలుగుతుందో వారు కాదు ఎవరిని కూల్పోయినపుడు నీకు దుఃఖం కలుగుతుందో వారు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here