ప్రేమకు సంబంధించి చాలా మంది రెండు పొరపాట్లు చేస్తుంటారు ఒకటి తమని నిర్లక్ష్యం చేసేవారిని ప్రేమించడం రెండు తమని ప్రేమించే వారిని నిర్లక్ష్యం చేయడం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here